Opšti uslovi poslovanja

Opšti deo (Deo I)

 1. Uvodne odredbe

1.1. Ponuđač usluga je preduzeće EKSPEKTA, pravno-finansijske usluge, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ID za PDV SI 42563755.
1.2. Usluge preduzeća EKSPEKTA, pravno-finansijske usluge, d.o.o, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu: »ponuđač«) uključuju sve usluge koje su navedene ili definisane na internet stranici www.ekspekta.si, uključujući i izvođenje radionica i osposobljavanja, koji se mogu izvesti samostalno ili kao deo druge usluge (u daljem tekstu: »usluge«).
1.3. Naručilac ponuđača je svako pravno ili fizičko lice koje je preko gore navedene internet stranice ili na neki drugi odgovarajući način sklopilo poslovni odnos sa ponuđačem za korišćenje usluga (u daljem tekstu: »naručilac«).
1.4. Korisnik usluga ponuđača je svako pravno ili fizičko lice koje koristi njihove usluge (u daljem tekstu: »korisnik«).
1.5. Klijent ponuđača je svaki naručilac ili korisnik usluga ponuđača (u daljem tekstu: »klijent«).

2. Važnost i primena opštih uslova

2.1. Opšti uslovi poslovanja ponuđača obavezuju sve strane, pri čemu se opšte odredbe (Deo I) primenjuju na sve usluge, a za pojedinačnu uslugu, pored opštih odredbi, važe i posebne odredbe (Deo II).
2.2. Ovi opšti uslovi takođe važe i za klijente koji koriste usluge na osnovu ugovora ili drugog odnosa sa trećim licem koje nije ponuđač, ali ima zaključen ugovor sa ponuđačem, na osnovu kojeg ponuđač daje tom trećem licu pravo da svojim klijentima dodeljuje pravo na korišćenje usluga. Kod takvih klijenata, prihvatanjem ovih opštih uslova odnosno korišćenjem usluga, ne nastaje nikakav ugovorni odnos između ponuđača i korisnika. U slučaju nesaglasnosti između odredbi ovih opštih uslova i ugovora između trećeg lica i njegovog korisnika, primenjivaće se odredbe ovih opštih uslova.
2.3. Korišćenjem usluga ponuđača klijent potvrđuje da je upoznat sa celokupnim sadržajem ovih opštih uslova, da ih razume i da ih u potpunosti prihvata.
2.4. Opšti uslovi poslovanja, zajedno sa izvršenom narudžbinom usluga putem internet stranice www.ekspekta.si, e-pošte ili na drugi odgovarajući način, imaju prirodu ugovora zaključenog između ponuđača i naručioca. U slučaju da ponuđač i naručilac zaključe i dodatni ugovor u pisanoj formi, opšti uslovi dopunjuju ugovorne odredbe. U slučaju bilo kakvih nesaglasnosti, pojedinačne odredbe ugovora imaju prednost pred odredbama opštih uslova poslovanja.
2.5. Cenovnik usluga (u daljem tekstu: »cenovnik«) važi kao prilog i sastavni je deo ovih opštih uslova poslovanja.
2.6. Izvršenom narudžbinom za obavljanje usluga iz ovih opštih uslova poslovanja, klijent izričito ovlašćuje ponuđača da ga zastupa u njegovo ime i pravno ga obavezuje pred pravnim licima, ustanovama, zavodima, građanskim pravnim i fizičkim licima, pred sudovima nadležnim za vođenje izvršnog postupka i drugim državnim organima. Ovlašćenje takođe uključuje i prihvatanje dokumenata i prihvatanje novca i drugih vrednosti za klijenta.
2.7. Ponuđač ima pravo da promeni odredbe ovih opštih uslova poslovanja bez prethodnog obaveštavanja klijenata, uključujući i promene cena usluga, pri čemu se za datum promene računa datum objave na internet stranici www.ekspekta.si.
2.8. Klijenti su dužni da jednom nedeljno prate objave na internet stranici ponuđača što se tiče mogućih izmena opštih uslova poslovanja, jer one direktno stupaju na snagu u roku od petnaest (15) dana od njihovog objavljivanja i poslovni odnos se nastavlja pod izmenjenim uslovima.
2.9. U slučaju promene cenovnika, promenjene cene važe od dana objavljivanja.

3. Cene i komercijalni uslovi

3.1. Sve cene u cenovniku odnosno na internet stranici su u evrima (EUR) i ne uključuju zakonom propisani porez na dodatu vrednost (PDV).
3.2. Paušalni iznosi za usluge obračunavaju se za obračunski period naveden u cenovniku, prema trenutno važećem cenovniku. Ako obračunski period za pojedinačne usluge u cenovniku nije naveden, obračunski period tada iznosi jedan (1) kalendarski mesec. Usluge koje se naplaćuju jednokratno, obračunavaju se prilikom potvrde narudžbine.
3.3. Klijent se obavezuje da će ponuđaču plaćati usluge u roku od osam (8) dana od izdavanja računa. U slučaju da klijent kasni sa plaćanjem bilo kog računa više od dvadeset (20) dana, ponuđač ima pravo da odmah prekine pružanje svih usluga bez prethodnog upozorenja. U tom slučaju, ponuđač nije odgovoran za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu koja može nastati klijentu usled prekida pružanja usluga od strane ponuđača.
3.4. Klijent se obavezuje da plati sve troškove opomena i potraživanja koje bi ponuđač imao u vezi sa njegovom narudžbinom.
3.5. Klijent je saglasan da se sva komunikacija između naručioca, predstavnika naručioca i ponuđača odvija putem elektornske pošte. To takođe uključuje i račun u elektronskom obliku, ponude i predračune, obaveštenja o toku usluga, upozorenja o kršenju opštih uslova itd.

4. Zaključivanje, trajanje i prestanak ugovora o narudžbini

4.1. Prilikom naručivanja usluga, ponuđač predstavi ponudu naručiocu preko telefona ili na neki drugi uobičajeni način, ili mu pošalje ponudu elektronskim putem na njegovu e-adresu. Poslovni odnos odnosno ugovor o narudžbini se smatra zaključenim, odnosno ponuda ponuđača prihvaćenom, u trenutku kada naručilac telefonom, putem e-pošte ili na bilo koji drugi uobičajeni način posreduje ponuđaču informacije potrebne za obavljanje pojedine usluge. Poslovni odnos je zaključen odnosno ponuda je prihvaćena pod raskidnim uslovom, ako ponuđač ne raskine poslovni odnos u roku od tri (3) radna dana. Ponuđač i klijent su saglasni da se otkaz može poslati putem e-pošte. Informacije klijenta predstavljaju sastavni deo poslovnog odnosa između ponuđača i naručioca.
Slike sadržane u ponudi i u drugim materijalima ponuđača, uključujući i internet lokaciju, su simbolične i ni u kom slučaju se klijenti ne mogu pozivati na njih ili na njihovoj osnovi tražiti bilo šta od ponuđača.
4.2. Ponuđač ili klijent mogu da se povuku iz poslovnog odnosa u bilo kom trenutku i bez otkaznog roka sa pismenimm obaveštenjem drugoj strani, ako suprotna strana i nakon prethodnog upozorenja, krši odredbe ovih opštih uslova poslovanja ili nanosi štetu drugoj strani.
4.3. Ako se ponuđač u primeru iz prethodnog stava povuče iz poslovnog odnosa, nije dužan da klijentu obavi uslugu koju je on možda unapred platio ili uzeo u zakup, niti je dužan da plati klijentu naknadu ili odškodninu za neizvršeni deo usluge.
4.4. Ponuđač ili naručilac mogu u bilo kom trenutku da prekinu poslovni odnos. Ako ponuđač raskine poslovni odnos, otkazni rok iznosi trideset (30) dana. Po isteku otkaznog roka, ponuđač više nije dužan da pruža usluge i ne odgovara za štetu koja bi klijentu nastala usled prestanka pružanja usluga.
4.5. Ako u ponudi ili pismenom ugovoru između klijenta i ponuđača nije izričito drugačije navedeno, ugovor između ponuđača i klijenta zaključuje se na neodređeno vreme. Ponuđač izričito zadržava pravo na promenu cena i drugih uslova za korišćenje usluga tokom trajanja ugovora.
4.6. U slučaju da klijent raskine poslovni odnos, otkazni rok je trideset (30) dana. Sve usluge koje je ponuđač obavio u otkaznom roku u potpunosti važe i obavezuju klijenta, a takođe je dužan i da ih plati u skladu sa važećim cenovnikom ponuđača. Raskid poslovnog odnosa klijent može podneti samo u pisanoj formi sa potpisom odgovornog lica.
4.7. U slučaju da klijent otkaže pojedinačnu narudžbinu, otkazni rok je tri (3) dana. Sve usluge koje je ponuđač obavio u otkaznom roku u potpunosti važe i obavezuju klijenta, a takođe je dužan i da ih plati u skladu sa važećim cenovnikom ponuđača.
4.8. Klijent se obavezuje da će izmiriti sve obaveze nastale do datuma prestanka poslovnog odnosa. Ako klijent u slučaju plaćanja avansa za usluge prevremeno raskine ugovor, nema pravo na povraćaj unapred plaćenog iznosa, osim u slučaju grube povrede ugovornih obaveza od strane ponuđača.

5. Kršenje ugovornih odredbi

5.1. Klijent je dužan da plati ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 EUR za svako kršenje opštih uslova poslovanja koje ponuđaču nanosi štetu ili dodatni rad, a ako šteta premašuje ugovornu kaznu, naručilac je dužan da plati i razliku do stvarno nastale štete.

6. Rokovi za izvršenje usluga

6.1. Ponuđač mora izvršiti uslugu u roku navedenom u ponudi, cenovniku ili u prepisci između ponuđača i klijenta. U slučaju da su u ponudi ili na drugom mestu navedeni ili dogovoreni različiti rokovi za pojedinu uslugu, smatra se da ponuđač nije zakasnio, ako je prekoračio rok za pojedinu uslugu, a u predviđenom roku izvršio celokupnu uslugu.
6.2. Rokovi za izvršenje usluge mogu da se produže na zahtev klijenta, ako je ponuđač sa tim saglasan.
6.3. U slučaju više sile, rokovi za izvršenje usluge produžavaju se za vreme trajanja više sile, pod uslovom da ponuđač što pre je moguće obavesti klijenta o nastanku više sile. I događaji koji potiču iz sfere ponuđača takođe se smatraju višom silom.
6.4. U slučaju da je učešće klijenta neophodno ili korisno za početak, nastavak ili završetak usluge od strane dobavljača (npr. potvrda predloženih rešenja, isporuka dokumentacije, pružanje ključnih informacija za izvođenje itd.) i da klijent propusti dogovoreni rok ili ne odgovori odmah na poziv ponuđača, ponuđač ima pravo da tri (3) puta produži sve predviđene rokove za izvršenje usluga. U slučaju da je to moguće, ponuđač može u tom slučaju, po sopstvenom nahođenju, uz pažnju dobrog stručnjaka, sam da donese odgovarajuće izbore i odluke u ime klijenta. Klijent ne može od ponuđača da preuzme odgovornost za izbor ili odluku.
6.5. U slučaju produženja roka izvođenja iz prethodnog stava ove tačke i ako klijent ni u produženom roku ne ispuni dužnost saradnje, ponuđač može po sopstvenom nahođenju da insistira na ugovoru ili da odustane od ugovora.

7. Autorska prava

7.1. U slučaju da ponuđač uključi svoje postojeće autorsko delo (npr. fotografije, slike, tekst, ugovore i sl.) u uslugu koju obezbeđuje klijentu ili u slučaju da je takvo autorsko delo nastalo u skladu sa uputstvima i željama klijenta, na klijenta se prenesu samo neophodna materijalna autorska prava na takvom autorskom delu i u obimu i trajanju koji su neophodni da bi klijent mogao da koristi uslugu u skladu sa svojom ekonomskom svrhom.
7.2. Sva ostala materijalna autorska prava, moralna i druga autorska prava, koja se u skladu sa stavom 1. ove tačke ne prenose na klijenta, zadržana su za ponuđača.
7.3. Bez izričite pismene saglasnosti ponuđača, klijentu su zabranjeni mešanje u autorska dela iz stava 1. ove tačke, njihova prerada ili prilagođavanje, kao i prenos prava sa ovih dela na treća lica.

8. Zaštita podataka

8.1. Ponuđač i klijent se obavezuju da će sve podatke o drugoj strani na koje će naići u svojoj poslovnoj saradnji čuvati kao poslovnu tajnu, i to za sve vreme trajanja saradnje i najmanje još tri (3) godine nakon prekida važenja poslovnog odnosa.
8.2. Bez obzira na odredbu prethodne tačke, obe strane mogu u svojim referencama javno da objave i navode činjenicu saradnje sa drugom stranom i da objave internet veze do internet stranice druge strane.
8.3. Informacije koje se smatraju poslovnom tajnom u skladu sa prvim (1.) stavom ove tačke, strane ne smeju koristiti same ili zajedno sa drugima u svrhe van ovog ugovora, niti ih mogu proslediti trećim licima ili im omogućiti da se sa njima upoznaju.
8.4. Informacije i podaci koji su bili u vreme zaključenja ovog ugovora javno poznati i zakonski dostupni (objavljeni) na uobičajen način (npr. internet stranicama, u javnim evidencijama, u medijima itd.), ne smatraju se poslovnom tajnom.
8.5. Strane se obavezuju da će zaštititi lične podatke zaposlenih i ugovornih saradnika druge ugovorne strane, sa kojima će se upoznati tokom izvršenja ovog ugovora ili u vezi sa njim, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

9. Prava i obaveze ponuđača

9.1. Ponuđač se obavezuje da će sve usluge za klijente izvršiti stručno, prema pravilima posla, u određenim odnosno dogovorenim rokovima i u skladu sa uputstvima klijenta.
9.2. Završenom narudžbinom usluga naručilac dozvoljava ponuđaču slanje informacija, obaveštenja i anketnih upitnika koji su direktno ili indirektno povezani sa uslugama ponuđača, na e-poštu naručioca za sve vreme trajanja ugovornog odnosa.
9.3. Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi nastala kiljentu prilikom korišćenja njegovih usluga ili u vezi sa njima, ako je šteta posledica:

  • radnji klijenta ili lica za koje je klijent odgovoran ili koje deluje u interesu klijenta;
  • radnji trećih lica;
  • više sile.

10. Prava i obaveze naručioca

10.1. Naručilac je dužan da ponuđaču prilikom potvrde narudžbine pruži sve podatke iz ovih opštih uslova poslovanja i da objasni sve činjenice i okolnosti u vezi sa naručenom uslugom, te da mu pri naručivanju dostavi sve dokaze. U slučaju izmene podataka koje je klijent naveo prilikom naručivanja usluga, dužan je da o toj izmeni podataka odmah obavesti ponuđača, a najkasnije u roku od tri (3) dana. Naručilac trpi sve nepovoljne posledice neizvršenog obaveštenja o izmeni podataka, i u slučaju kada rok iz prethodnog stava još nije istekao.
10.2. Naručilac ima pravo da se upozna sa stanjem naručene usluge u bilo kom trenutku, a ponuđač mora na njegov pismeni zahtev najkasnije u roku od tri (3) radna dana da mu podnese pismeni izveštaj o stanju naručene usluge.

11. Obaveštavanje korisnika i svrha obrade podataka

11.1. Klijent ili treće lice koje se prijavilo na primanje e-novosti ili drugih e-poruka ponuđača, saglasno je da mu ponuđač šalje obaveštenja putem e-pošte, koja se odnose na usluge koje ponuđač pruža, na vesti u vezi ovih usluga, izmene ili dopune ovih opštih uslova, akcije i pogodnosti prilikom korišćenja usluga, kao i druga obaveštenja u vezi sa uslugama koje pruža. Korisnik je saglasan da ova obaveštenja mogu sadržati i komercijalne poruke (reklame) ponuđača ili trećih lica.
11.2. Klijent ili treće lice koje se prijavilo na primanje e-novosti ili drugih elektronskih poruka ponuđača, saglasno je da mu ponuđač šalje ove vesti ili druge elektronske poruke na njegovu e-adresu koju je upisao prilikom prijave , i da podatke o korisniku čuva i obrađuje na način definisan u ovoj tački.
11.3. Klijent ili treće lice je upoznat i saglasan sa tim da ponuđač može u vezi poslatih e-obaveštenja da beleži podatke o tome koji je klijent ili treće lice pročitao određeno e-obaveštenje i koje internet veze u poruci je otvorio (kliknuo). Klijent ili treće lice je saglasan da ponuđač može tako dobijene podatke da koristi za prilagođavanje ponude i/ili sadržaja budućih obaveštenja koje putem e-pošte pošalje određenom klijentu ili trećem licu.
11.4. Klijent je saglasan da ponuđač može sve podatke koje prikupi tokom pružanja usluge klijentu da koristi za svoje potrebe bez ograničenja, uključujući i analize tržišta i prilagođavanje vlastitih proizvoda i usluga rezultatima analiza i prosleđivanje ovih podataka trećim licima, bilo za plaćanje ili besplatno.

12. Zaštita podataka o ličnosti

12.1. Klijent daje saglasnost i dozvoljava da ponuđač u svrhu ispunjavanja usluga prikuplja, upravlja i obrađuje podatke naručioca, koje prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZVOP-1) predstavljaju lične podatke.

13. Završne odredbe

13.1. Ponuđač i klijent će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, a ako sporazumno rešavanje sporova nije moguće, sporove će rešavati sud stvarne nadležnosti u Ljubljani.
13.2. Ponuđač i klijent se dogovore da se u slučaju spora primenjuje pravo Republike Slovenije.
13.3. Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se od 1. juna 2017. godine.

POSEBNI DEO (Deo II) za pojedine usluge

A. VANSUDSKA NAPLATA

1. Postupak vansudske naplate

1.1. Usluge vansudske naplate uključuju savetovanje i upravljanje dospelim potraživanjima i sve radnje u vezi sa naplatom obaveza dužnika naručiocu, kao što su telefonski i pismeni pozivi za plaćanje, sastanci sa dužnikom, ispitivanje finansijske situacije dužnika, ispitivanje imovine dužnika, vođenje izvršnog postupka pred nadležnim sudom i sve ostale radnje koje se smatraju običnim u okviru naplate obaveza.
1.2. Ponuđač izričito navodi da je uspeh naplate obaveza nepredvidiv, sa čim je naručilac u potpunosti upoznat.
1.3. Usluga vansudske naplate traje najmanje šest (6) nedelja.

2. Dodatne obaveze naručioca

2.1. U slučaju da naručilac iz neosnovanog razloga pre roka iz tačke 1.3. posebnog dela ovih opštih uslova poslovanja, otkaže uslugu vansudske naplate, dužan je da plati ugovornu kaznu u iznosu od trideset (30) procenata od iznosa koji bi inače bio dužan da plati kao proviziju u slučaju da bi se u celosti naplatila cela glavnica potraživanja zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

B. SUDSKA NAPLATA

1. Postupak sudske naplate

1.1. Postupak sudske naplate uključuje pružanje usluga upravljanja potraživanjima kada je protiv dužnika naručioca pokrenut izvršni, parnični ili krivični postupak.
1.2. Ponuđač će slučaj i vođenje postupka pred nadležnim sudom ustupiti izabranoj advokatskoj kancelariji, o čemu će odmah obavestiti naručioca. Ustupanje je moguće samo uz pismenu saglasnost naručioca.
1.3. Naručilac se obavezuje da će potpisati ovlašćenje za zastupanje advokatskoj kancelariji u roku od tri (3) dana od dobijanja saglasnosti za ustupanje slučaja.
1.4. Usluga sudske naplate traje do okončanja pojedinačnog sudskog postupka.

2. Dodatne obaveze naručioca

2.1. U slučaju da naručilac iz neosnovanog razloga pre okončanja sudskog postupka otkaže uslugu vansudske naplate, dužan je da plati ugovornu kaznu u iznosu od trideset (30) procenata od iznosa koji bi inače bio dužan da plati kao proviziju u slučaju da bi se u celosti naplatila cela glavnica potraživanja zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

3. Cena

3.1. Ponuđač procenjuje i obračunava naručiocu advokatske usluge i troškove u skladu sa cenom određenom u važećoj Advokatskoj tarifi (Službeni list RS br. 2/2015). Ponuđač za svoje klijente inače sam krije troškove advokatskih usluga i troškova izabranoj advokatskoj kancelariji.

 
 
 

Pišite nam

 

Kontaktirajte nas putem onlajn obrasca i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku.

    1. Ekspekta d.o.o. posvećuje posebnu pažnju i brigu zaštiti vaših ličnih podataka. Detaljnija pravila u vezi sa korišćenjem i obradom vaših ličnih podataka možete da pročitate u Pravilnik o privatnosti.
 
 

Kontakt

Ekspekta d.o.o.
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana

Tel.: +386 8 205 93 74
Tel.: +386 31 726 555
Faks: +386 8 205 93 73
E-mail: info@ekspekta.si

Pon - Pet: 8:30 - 17:30

 
 
 

Lojalni partneri 
 
 

Vaučeri

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.