Opći uvjeti poslovanja

Opći dio (I. dio)

1. Uvodne odredbe

1.1. Pružatelj usluga je tvrtka EKSPEKTA, pravno-finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ID za PDV SI 42563755.
1.2. Usluge društva EKSPEKTA, pravno-finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (u nastavku: »pružatelj usluga«) obuhvaćaju sve ponuđene, odnosno definirane usluge na web stranici www.ekspekta.si uključujući radionice i izobrazbe koje se mogu izvoditi samostalno ili u sklopu druge usluge (u nastavku: »usluge«).
1.3. Naručitelj usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je s pružateljem usluga, putem gore navedene web stranice ili na drugi prikladan način, stupila u poslovni odnos za korištenje usluga (u nastavku: »naručitelj«).
1.4. Korisnik usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge pružatelja (u nastavku: »korisnik«).
1.5. Klijent pružatelja usluga je svaki naručitelj ili korisnik usluga pružatelja (u nastavku: »klijent«).

2. Valjanost i primjena općih uvjeta

2.1. Opći uvjeti poslovanja pružatelja usluga obvezujući su za sve klijente, pri čemu opće odredbe (I. dio) vrijede za sve usluge. Uz opće odredbe, za svaku pojedinu uslugu, vrijede posebne odredbe (II. dio).
2.2. Ovi opći uvjeti vrijede i za klijente koji usluge koriste temeljem ugovora, odnosno drugog odnosa s trećom osobom, koja nije pružatelj usluga, ali koja s pružateljem usluga ima sklopljen ugovor temeljem kojega pružatelj trećoj osobi daje pravo da svojim klijentima dodjeljuje pravo na korištenje usluga. Kod takvih klijenata, prihvaćanjem ovih općih uvjeta odnosno korištenjem usluga, ne nastaje ugovorni odnos između pružatelja usluga i korisnika usluga. U slučaju neusklađenosti među odredbama ovih općih uvjeta i ugovora između treće osobe i njezinog korisnika, primjenjuju se odredbe ovih općih uvjeta.
2.3. Klijent korištenjem usluga pružatelja potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ovih općih uvjeta, da ih razumije i u cijelosti prihvaća.
2.4. Opći uvjeti poslovanja imaju, zajedno s narudžbom usluga preko web stranice www.ekspekta.si, e-poštom ili na bilo koji drugi prikladan način prirodu ugovora sklopljenog između pružatelja usluga i naručitelja usluga. Ako pružatelj i naručitelj usluga sklope dodatni ugovor u pisanom obliku, opći uvjeti služe kao nadopuna ugovornih odredbi. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, pojedinačne odredbe ugovora imaju prednost nad odredbama općih uvjeta poslovanja.
2.5. Cjenik usluga (u nastavku: »cjenik«) vrijedi kao prilog i sastavni dio ovih općih uvjeta poslovanja.
2.6. Izvedenom narudžbom za pružanje usluga, navedenih u ovim općim uvjetima poslovanja, klijent pružatelja usluga opunomoćuje da ga u njegovo ime zastupa te pravno obvezuje pred pravnim osobama, ustanovama, zavodima, civilnim, pravnim i fizičkim osobama, pred sudovima nadležnima za vođenje ovršnog postupka i drugim državnim tijelima. Punomoć obuhvaća i preuzimanje pisanih dokumenata, novca i drugih vrijednosti u ime klijenta.
2.7. Pružatelj usluga ima pravo na promjene odredbi ovih općih uvjeta poslovanja, bez slanja prethodne obavijesti klijentima, uključujući i promjene cijena usluga pri čemu se datumom promjene smatra objava na web stranici www.ekspekta.si.
2.8. Klijenti su dužni tjedno pratiti web stranicu pružatelja usluga o mogućim promjenama općih uvjeta poslovanja jer novonastale promjene stupaju na snagu u roku od (15) petnaest dana od objave, a poslovni odnos nastavlja se pod promijenjenim uvjetima.
2.9. U slučaju promjene cjenika, promijenjene cijene vrijede od dana objave.

3. Cijene i komercijalni uvjeti

3.1. Sve cijene u cjeniku, odnosno na web stranici navedene su u eurima (EUR) i ne sadrže zakonski propisani porez na dodanu vrijednost (PDV).
3.2. Paušalni iznosi za usluge obračunavaju se za obračunsko razdoblje navedeno u cjeniku odnosno po valjanom cjeniku. Ako za pojedine usluge u cjeniku nije navedeno obračunsko razdoblje, obračunsko razdoblje iznosi jedan (1) kalendarski mjesec. Usluge koje se naplaćuju jednokratno obračunavaju se tijekom narudžbe.
3.3. Klijent se obvezuje da će pružatelju usluga plaćati usluge u roku od osam (8) dana od ispostave računa. U slučaju da klijent kasni s plaćanjem bilo kojeg računa više od dvadeset (20) dana, pružatelj usluga ima pravo da odmah prekine s pružanjem svih usluga, bez prethodnog upozorenja. U tom slučaju, pružatelj usluga ne odgovara za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati klijentu zbog prekida pružanja usluga od strane pružatelja.
3.4. Klijent se obvezuje na plaćanje svih troškova opomene i naplate potraživanja koju bi pružatelj usluga mogao imati u vezi s njegovom narudžbom.
3.5. Klijent se slaže da se komunikacija između naručitelja, predstavnika naručitelja i pružatelja usluga odvija putem e-pošte. Navedeno obuhvaća i račun u elektroničkom obliku, ponude i predračune, obavijesti o pružanju usluga, upozorenja o kršenju općih uvjeta, itd.

4. Sklapanje, trajanje i prekid ugovora o narudžbi

4.1. Tijekom narudžbi usluga, pružatelj naručitelju telefonski ili na drugi uobičajeni način predstavlja ponudu ili elektronskim putem šalje ponudu na adresu e-pošte. Poslovni odnos ili ugovor o narudžbi usluga vrijedi za sklopljeni ugovor, odnosno ponuda pružatelja usluga je prihvaćena u trenutku kada naručitelj pružatelju usluga telefonski, e-poštom ili na drugi uobičajeni način proslijedi informacije potrebne za obavljanje pojedine usluge. Poslovni odnos je sklopljen, odnosno ponuda je prihvaćena uz uvjete prekida, to jest ako pružatelj usluge u roku od tri (3) radna dana ne prekine poslovni odnos. Pružatelj usluga i klijent suglasni su da se otkazivanje ugovora može poslati e-poštom. Informacije naručitelja sastavni su dio poslovnog odnosa između pružatelja usluga i naručitelja.
Slike sadržane u ponudi i drugim dokumentima pružatelja usluga, uključujući web stranicu, simboličke su prirode i klijenti se u niti jednom slučaju ne smiju pozivati na njih ili pozivajući se na njih bilo što zahtijevati od pružatelja usluga.
4.2. Pružatelj usluga ili naručitelj može, u bilo koje vrijeme i bez otkaznog roka, pisanom obavijesti drugom klijentu prekinuti poslovni odnos ako drugi klijent, čak i nakon prethodnog upozorenja, krši odredbe ovih općih uvjeta poslovanja, odnosno ugovora ili drugom klijentu uzrokuje štetu.
4.3. Ako pružatelj usluga, u primjeru iz prethodne stavke, prekine poslovni odnos, nije dužan obaviti uslugu klijentu, koju je isti možda platio ili unaprijed zakupio. Također, za neizvedenu uslugu ili njezin dio nije dužan platiti naknadu.
4.4. Pružatelj usluge ili naručitelj može u bilo koje vrijeme prekinuti poslovni odnos. Ako poslovni odnos otkazuje pružatelj usluge, otkazni rok je trideset (30) dana. Nakon isteka otkaznog roka, pružatelj usluge više nije dužan pružati uslugu i ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati klijentu zbog prestanka pružanja usluga.
4.5. Ako u ponudi ili pisanom ugovoru između klijenta i pružatelja usluge nije izričito navedeno drugačije, ugovor između pružatelja usluge i klijenta sklapa se na neodređeno vrijeme. Pružatelj usluge pridržava prava na promjenu cijena i drugih uvjeta za upotrebu usluga u razdoblju trajanja ugovora.
4.6. Ako poslovni odnos otkazuje klijent, otkazni rok je trideset (30) dana. Sve usluge koje je pružatelj obavio u razdoblju trajanja otkaznog roka su u cijelosti valjane i obvezuju klijenta. Također, klijent ih je dužan podmiriti u skladu s valjanim cjenikom pružatelja usluge. Otkazivanje poslovnog odnosa klijent može dati samo u pisanom obliku uz potpis odgovorne osobe.
4.7. Ako klijent otkaže pojedinu narudžbu, otkazni rok je tri (3) dana. Sve usluge koje je pružatelj obavio u razdoblju trajanja otkaznog roka su u cijelosti valjane i obvezuju klijenta. Također, klijent ih je dužan podmiriti u skladu s valjanim cjenikom pružatelja usluge.
4.8. Klijent se obvezuje da će podmiriti sve obveze nastale od dana prekida poslovnog odnosa. Ako klijent u slučaju avansnog plaćanja prijevremeno otkaže ugovor, nema pravo na povrat unaprijed plaćenog iznosa, osim u slučaju grubog kršenja ugovornih obveza od strane pružatelja usluga.

5. Kršenje ugovornih odredbi

5.1. Klijent je za svako kršenje općih uvjeta poslovanja, zbog kojega pružatelju usluga nastaje šteta ili dodatni rad, dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 EUR. Ako šteta ne prelazi iznos ugovorne kazne, a naručitelj je dužan isplatiti razliku stvarno nastale štete.

6. Rokovi pružanja usluga

6.1. Pružatelj mora izvesti uslugu u roku navedenom u ponudi, cjeniku ili komunikaciji između pružatelja usluga i klijenta. Ako su u ponudi ili bilo kojem drugom dokumentu navedeni, odnosno dogovoreni različiti rokovi za pojedinu uslugu, smatra se da pružatelj usluge prekoračenjem roka izvođenja pojedine usluge nije zakasnio ako je cijelu uslugu dovršio u za to predviđenom roku.
6.2. Rokovi za pružanje usluge mogu se produžiti molbom klijenta, ako je pružatelj usluge suglasan.
6.3. U slučaju više sile, rokovi za pružanje usluge produžuju se za razdoblje trajanja više sile pod uvjetom da pružatelj usluge obavijesti klijenta o nastupu više sile, odmah ako je to moguće. Pod višom silom smatraju se i događaji koji proizlaze iz sfere pružatelja usluge.
6.4. Ako je za početak, nastavak ili dovršavanje izvođenja usluge potrebno ili korisno sudjelovanje klijenta (npr. potvrda predloženih rješenja, dostava dokumentacije, pružanje ključnih informacija potrebnih za izvedbu usluge itd.), a klijent zakasni ili pravovremeno ne odgovori na poziv pružatelja usluge, isti ima pravo da predviđene rokove izvedbe produži tri (3) puta. Ako je to moguće, pružatelj usluge može u navedenom primjeru po vlastitoj prosudbi s pažnjom dobrog stručnjaka sam napraviti odgovarajući izbor i donijeti odluku umjesto klijenta. Klijent ne može od pružatelja usluga zahtijevati odgovornost za donesenu odluku ili odabir.
6.5. Ako se produži rok za izvedbu usluge iz prethodnog stavka ove točke, a klijent unutar tog roka ne ispuni svoje dužnosti, pružatelj usluga može po vlastitoj prosudbi ustrajati na ugovoru ili od njega odustati.

7. Autorska prava

7.1. Ako pružatelj, u uslugu koju obavlja u ime klijenta, uključi svoj postojeći autorski rad (npr. fotografije, slike, tekst, ugovori itd.) ili izradi autorski rad po uputama i željama klijenta, na klijenta se prenose samo ona materijalna autorska prava koja su nužna te u onom opsegu i trajanju koji je potreban da bi klijent mogao koristiti usluge u skladu s njihovom ekonomskom svrhom.
7.2. Sva ostala materijalna, moralna i druga autorska prava, koja sukladno 1. stavku ove točke nisu prenesena na klijenta, pridržava pružatelj usluga.
7.3. Bez izričite pisane suglasnosti pružatelja usluga klijentu je zabranjeno zadirati u autorska prava iz 1. stavke ove točke, obrađivati ih, uređivati ili prenositi dio prava na treće osobe.

8. Zaštita podataka

8.1. Pružatelj usluge i klijent obvezuju se da će kao poslovnu tajnu štititi sve podatke o drugoj strani, kojima će pristupiti tijekom poslovne suradnje, za čitavo vrijeme trajanja poslovne suradnje te tri (3) godine nakon prestanka važenja poslovnog odnosa.
8.2. Bez obzira na odredbu iz prethodne točke, stranke smiju među svojim referencama javno objaviti i navesti činjenicu poslovne suradnje s drugom stranom te objaviti poveznicu na web stranicu druge strane.
8.3. Informacije, koje se sukladno prvim (1.) stavkom ove točke smatraju poslovnom tajnom, stranke ne smiju same ili u suradnji s drugima koristiti u izvanugovorne svrhe. Također, ne smiju ih posredovati trećima ili ih s njima upoznati.
8.4. Poslovnom tajnom ne smatraju se informacije i podaci, koji su u trenutku sklapanja ugovora javno poznati i zakonito dostupni (objavljeni) na uobičajen način (npr. na web stranici, u javnim evidencijama u medijima itd.):
8.5. Stranke se obvezuju da će osobne podatke o zaposlenicima i ugovornim suradnicima druge strane, s kojima će se upoznati tijekom izvršavanja obveza iz ugovora ili vezi s njime, čuvati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

9. Prava i obveze pružatelja usluga

9.1. Pružatelj se obvezuje da će sve usluge obaviti stručno, sukladno pravilima poslovanja, u dogovorenom roku i u skladu s uputama klijenta.
9.2. Nakon izvedene narudžbe usluga naručitelj omogućuje pružatelju usluga slanje informacija, obavijesti i upitnika, neposredno ili posredno povezanih s uslugama pružatelja, na adresu e-pošte naručitelja za vrijeme trajanja ugovornog razdoblja.
9.3. Pružatelj usluga nije odgovoran za štetu koja bi mogla nastati klijentu temeljem njegovih usluga ili u vezi s njima, ako je šteta posljedica:

  • postupaka klijenta ili osobe za koju je klijent odgovoran, odnosno djeluje u njezinom interesu;
  • postupaka trećih osoba;
  • više sile.

10. Prava i obveze naručitelja

10.1. Naručitelj je dužan pružatelju usluga posredovati sve podatke iz ovih općih uvjeta poslovanja, pojasniti sve čimbenike i okolnosti u vezi s naručenom uslugom i predočiti dokaze. Ako dođe do promjene podataka, koje je klijent naveo u narudžbi, dužan je o promjeni podataka odmah obavijestiti naručitelja ili najkasnije u roku tri (3) dana. Naručitelj će snositi sve neugodne posljedice ako propusti obavijestiti pružatelja usluga o promjeni podataka, čak i ako rok iz prethodnog stavka još nije istekao.
10.2. Naručitelj ima u svakom trenutku pravo upoznati se s tijekom naručene usluge. Pružatelj usluge treba, na pisani zahtjev naručitelja, odgovoriti pisanim putem o tijeku naručene usluge najviše u roku od tri (3) dana.

11. Obavještavanje korisnika o svrsi obrade podataka

11.1. Klijent ili treća osoba, koja se pretplatila na primanje e-novosti i drugih elektroničkih poruka pružatelja usluga, suglasan je da mu pružatelj usluga šalje obavijesti putem e-pošte, koje se odnose na usluge koje obavlja, promjene ili nadopune općih uvjeta, akcije i pogodnosti uporabe usluga i druge poruke povezane s uslugama koje izvodi. Korisnik je suglasan da navedene obavijesti mogu sadržavati komercijalne poruke (reklame) pružatelja usluga ili trećih osoba.
11.2. Stranka ili treća osoba, koja se pretplatila na primanje e-novosti ili drugih elektroničkih poruka pružatelja usluga, suglasan je da mu pružatelj usluga poruke šalje na adresu e-pošte navedenu tijekom prijave te da podatke o korisniku čuva i obrađuje na način naveden i u ovoj točki.
11.3. Stranka ili treća osoba upoznata je i suglasna da pružatelj usluga prikuplja podatke o porukama poslanima putem e-pošte, koje su klijent ili treća osoba primili i pročitali te kliknuli na mrežne poveznice u poruci. Stranka ili treća osoba suglasna je da pružatelj usluga podatke dobivene na taj način koristi za prilagođavanje ponude i/ili sadržaja budućih obavijesti, koje će putem e-pošte slati određenom klijentu ili trećoj osobi.
11.4. Stranka je suglasna da pružatelj sve podatke, koje prikuplja u okviru izvođenja usluge za klijenta, koristi za vlastite potrebe bez ograničenja, uključujući i tržišne analize, prilagođavanje vlastitih proizvoda ili usluga rezultatima analiza te posredovati podatke trećim osobama, uz plaćanje ili besplatno.

12. Zaštita osobnih podataka

12.1. Klijent je suglasan i dopušta pružatelju usluga da u svrhu izvršavanja usluga prikuplja, vodi i obrađuje podatke naručitelja, koji sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) predstavljaju osobne podatke.

13. Završne odredbe

13.1. Pružatelj usluga i klijent će moguće sporove rješavati sporazumno. U suprotnom, nadležan je sud u Ljubljani.
13.2. Pružatelj usluga i klijent suglasni su da se u slučaju spora primjenjuje zakonodavstvo Republike Slovenije.
13.3. Opći uvjeti poslovanja na snazi su i koriste se od 1. Lipnja 2017. godine.

POSEBNI DIO (II. Dio) za pojedine usluge

A. IZVANSUDSKA NAPLATA POTRAŽIVANJA

1. Postupak izvansudske naplate potraživanja

1.1. Usluge izvansudske naplate potraživanja obuhvaćaju savjetovanje i upravljanje dospjelim potraživanja te sve djelatnosti povezane s naplatom obveza naručiteljevog dužnika, poput telefonskih i pisanih poziva na plaćanje, sastanke s dužnikom, ispitivanje financijskog položaja dužnika, istraživanje imovine dužnika, vođenje ovršnih postupaka pred nadležnim sudom te druge djelatnosti koje se smatraju uobičajenima u okviru naplate potraživanja.
1.2. Pružatelj usluge izričito izjavljuje da je uspješnost naplate potraživanja nepredvidivo, s čime je naručitelj u potpunosti upoznat.
1.3. Usluga izvansudske naplate potraživanja traje minimalno šest (6) tjedana.

2. Dodatne obveze naručitelja

2.1. Ako naručitelj neutemeljeno, prije isteka roka iz točke 1.3 posebnog dijela ovih općih uvjeta poslovanja, otkaže uslugu izvansudske naplate potraživanja, dužan je platiti ugovornu kaznu u visini od trideset (30) posto iznosa koji bi inače bio naplativ kao provizija u slučaju da je plaćen cjelokupni iznos glavnice potraživanja, uključujući i zakonske zatezne kamate.

B. SUDSKA NAPLATA POTRAŽIVANJA

1. Postupak sudske naplate potraživanja

1.1. Postupak sudske naplate potraživanja obuhvaća uslugu upravljanja potraživanjima, kada je protiv naručiteljevog dužnika pokrenut ovršni, sudski ili kazneni postupak.
1.2. Pružatelj usluge će predmet i vođenje postupka pred nadležnim sudom prenijeti na odabrano odvjetničko društvo o čemu će odmah obavijestiti naručitelja. Povlačenje postupka moguće je samo uz pisanu suglasnost naručitelja.
1.3. Naručitelj se obvezuje potpisati punomoć odvjetničkom društva u roku od tri (3) dana od primitka pristanka za povlačenje slučaja.
1.4. Usluge sudske naplate potraživanja traju do okončanja pojedinog sudskog postupka.

2. Dodatne obveze naručitelja

2.1. Ako naručitelj neutemeljeno, prije okončanja sudskog postupka, otkaže uslugu izvansudske naplate potraživanja, dužan je platiti ugovornu kaznu u visini od trideset (30) posto iznosa koji bi inače bio naplativ kao provizija u slučaju da je plaćen cjelokupni iznos glavnice potraživanja, uključujući i zakonske zatezne kamate.

3. Cijena

3.1. Pružatelj usluge procjenjuje i obračunava naručitelju odvjetničke usluge i izdatke sukladno cijeni navedenoj u važećoj Odvjetničkoj tarifi UR. list RS. br. 2/2015. Odvjetničke usluge i izdatke pružatelj usluga sam plaća odabranom odvjetničkom uredu.

 
 
 

Pišite nam

 

Kontaktirajte nas putem online obrasca i odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    1. Ekspekta d.o.o. posebnu pozornost i skrb posvećuje sigurnosti vaših osobnih podataka. Detaljnija pravila o upotrebi i obradi vaših osobnih podataka možete pročitati Pravilnik o privatnosti u Pravilnik o privatnosti.
 
 

Kontakt

Ekspekta d.o.o.
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana

Tel.: +386 8 205 93 74
Tel.: +386 31 726 555
Faks: +386 8 205 93 73
E-mail: info@ekspekta.si

Pon - Pet: 8:30 - 17:30

 
 
 

Pouzdani partneri 
 
 

Vaučeri